નવરાવે ને…-જયંત પાઠક

નવરાવે ને ધોવરાવે

પહેરાવે ને પોઢાડે

આંખો આંજી આપે

તે તો કોઈ બીજું ય હોય-

પણ

કાન આગળ મેશનું ઝીણું ટપકું કરે

તે તો મા જ!

 

( જયંત પાઠક )

 

Share this

2 replies on “નવરાવે ને…-જયંત પાઠક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.