હાથની ક્ષિતિજમાં-અબ્દુલ ગફાર કાજી

હાથની ક્ષિતિજમાં

ડૂબતી જોઉં છું

સ્પર્શની સંધ્યા

સ્મૃતિની ગોધૂલી ઊડતી હોય છે

પાદરના અરીસામાં

દોસ્ત,

કેટલીક યાદો આંસુ બનીને

ટપકતી હોય છે

ટેરવાંની આંખમાંથી.


( અબ્દુલ ગફાર કાજી )

One thought on “હાથની ક્ષિતિજમાં-અબ્દુલ ગફાર કાજી

  1. Heenaben, harekar Abdul Gafaarji ni kavita e to
    dilma vedna uhb-ravi didhi/ kharekar bahuj sundar kavit.
    Commentby:
    Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.