હાથની ક્ષિતિજમાં-અબ્દુલ ગફાર કાજી

હાથની ક્ષિતિજમાં

ડૂબતી જોઉં છું

સ્પર્શની સંધ્યા

સ્મૃતિની ગોધૂલી ઊડતી હોય છે

પાદરના અરીસામાં

દોસ્ત,

કેટલીક યાદો આંસુ બનીને

ટપકતી હોય છે

ટેરવાંની આંખમાંથી.


( અબ્દુલ ગફાર કાજી )

Share this

2 replies on “હાથની ક્ષિતિજમાં-અબ્દુલ ગફાર કાજી”

 1. Heenaben, harekar Abdul Gafaarji ni kavita e to
  dilma vedna uhb-ravi didhi/ kharekar bahuj sundar kavit.
  Commentby:
  Chandra.

 2. Heenaben, harekar Abdul Gafaarji ni kavita e to
  dilma vedna uhb-ravi didhi/ kharekar bahuj sundar kavit.
  Commentby:
  Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.