આ પુસ્તક તમે જોયું? વાંચ્યું?

 

મિત્રો, આ પુસ્તક તમે જોયું? વાંચ્યું?

 

samay-ne-sathvare1samay-ne-sathvare12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સમયને સથવારે(સાયલન્સ પ્લીઝ ભાગ-૨)-ડો. આઈ. કે. વીજળીવાળા

પ્રકાશક: ડો. આઈ. કે. વીજળીવાળા

વિક્રેતા: આર. આર. શેઠની કંપની

કિંમત: રૂ. ૬૦.૦૦

 

 

Share this

2 replies on “આ પુસ્તક તમે જોયું? વાંચ્યું?”

  1. Heenaji ,samay ne sath- vare pushtak haji sudhi wanchyu nathi . Wanch wa jarur thi prayat na karish.
    comments by:
    Chandrakant

  2. Heenaji ,samay ne sath- vare pushtak haji sudhi wanchyu nathi . Wanch wa jarur thi prayat na karish.
    comments by:
    Chandrakant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.