આ સ્થિતિમાં

આ સ્થિતિમાં જીવવું ન્યાયી નથી,
ભીડ છે ભરપૂર, તન્હાઈ નથી.

ખુશ થઈ સરનામું મારું લખ ભલે,
નોંધ નીચે મૂકજે: સ્થાયી નથી.

ને મને દરિયાએ સંભળાવી દીધું,
છે ઘણાં સંબંધ, ગહેરાઈ નથી.

તું સરળતાથી પવન પહેરી શકે,
મારી પાસે એ સલૂકાઈ નથી.

શું કરું નાહક અનુસ્નાતક થઈ,
રસ પડે એવા સહાધ્યાયી નથી.

કૌંસમાં તું નામ હજારો મૂકે,
પણ તું સમજી લે એ પર્યાયી નથી.

કાર્યથી ઉપર ન કર્તા જઈ શકે,
વૃક્ષ જેવું કોઈ સહાધ્યાયી નથી.

એકદમ ભગવાનનો માણસ છે એ,
એટલે એના અનુયાયી નથી.

( હિતેન આનંદપરા )

One thought on “આ સ્થિતિમાં

  1. મજાની ગઝલ.

    કાર્યથી ઉપર ન કર્તા જઈ શકે,
    વૃક્ષ જેવું કોઈ સહાધ્યાયી નથી

    કેવો અદ્ભુત અને અર્થ-ગહન શેર!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.