સારું થયું

દિવસ પૂરો થયો ને રાત થઈ, સારું થયું;
ઉજાગર આપમેળે જાત થઈ, સારું થયું!

અલગ અંધારની રજૂઆત થઈ, સારું થયું!
ઉજાલાની પછી શરૂઆત થઈ, સારું થયું!

સમય પાજી હતો ને છે, ના એ ઊભો રહ્યો;
અછડતી તોય મુલાકાત થઈ, સારું થયું!

જતનથી જાળવેલું મૌન તૂટ્યું, પણ પછી
કોઈ સાથે જરા બે વાત થઈ, સારું થયું!

ન કેવળ સુખ, બલકે દુ:ખ પણ સાથે વણ્યું;
અનોખી જિંદગીમાં ભાત થઈ, સારું થયું!

ગઝલનો માર્ગ પણ તારા સુધી પહોંચે “સુધીર”
હકીકત આજ અમને જ્ઞાત થઈ, સારું થયું!

( સુધીર પટેલ )

2 thoughts on “સારું થયું

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.