ક્યાં છે?

મન ખરેખર મારવા જેવું હવે ક્યાં છે?
બસ, કશુંયે ધારવા જેવું હવે ક્યાં છે?

શૂન્ય-શિખર પર ઘણીયે ભીડ જામી છે
કે, ગઝલ અવતારવા જેવું હવે ક્યાં છે?

કોઈ ખૂણો પોતીકો લાગી નથી શકતો
ક્યાંય આંસુ સારવા જેવું હવે ક્યાં છે?

શ્વાસ પાછળ શ્વાસનો પગરવ પૂરો થઈ ગ્યો
ખૂબ લાંબા કારવાં જેવું હવે ક્યાં છે?

આખરે આકાશ આખું હોડમાં મૂક્યું
કોઈ પંખી હારવા જેવું હવે ક્યાં છે?

( સુરેન્દ્ર કડિયા )

5 thoughts on “ક્યાં છે?

 1. કોઈ ખૂણો પોતીકો લાગી નથી શકતો
  ક્યાંય આંસુ સારવા જેવું હવે ક્યાં છે? Real in Life ?????

  Saras

  Hemant Vaidya

 2. કોઈ ખૂણો પોતીકો લાગી નથી શકતો
  ક્યાંય આંસુ સારવા જેવું હવે ક્યાં છે?

  Great!

  Sapana

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.