આપણો સંબંધ

આપણો સંબંધ

કોના જેવો

ફૂલ અને ફોરમ જેવો તો નહીં જ.

કદાચ ફૂલ અને ઝાકળ જેવો.

આપણો સંબંધ

ખડક અને પાણી જેવો

કદાચ મૌન અને વાણી જેવો.

આપણો સંબંધ

આપણા જેવો.

કોઈના જેવો નહીં.

આપણો સંબંધ

બંધ પરબીડિયા જેવો

જેમાં હોય છે

એક કદીયે ન લખાયેલો

કેવળ કોરો કાગળ

– આપણો સંબંધ.

( સુરેશ દલાલ )

3 thoughts on “આપણો સંબંધ

  1. એક કદીયે ન લખાયેલો

    કેવળ કોરો કાગળ

    – આપણો સંબંધ.

    bahu j saras aa SANMANDH

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.