તારી બારી પર

તારી બારી પર

ઝરમર ઝરમર વરસાદ પડે છે

તે હું છું

તારી બારી પર

એક ફૂલ ઝૂકેલી ડાળી છે

તે હું છું

તારી બારી પર

એક પંખીનો ટહુકો છે

તે હું છું

તારી બારી પર

હવાની અદ્રશ્ય લ્હેરખી છે

તે હું છું.

ઉઘાડ-બંધ થતી તારી બારી

તે પણ હું છું

તારી બારીની અંદર

કે બહાર

માત્ર હું છું

(ઉમાકાન્ત શ્રીનાથ)

Share this

2 replies on “તારી બારી પર”

 1. આ સૂરજ ઊગે
  આ ગગન ગૂંજે
  વનરાઈ મસ્ત બની લહેરાય;
  આ તૂં દેખાય;
  આ હૂં દેખાય;
  પણ,
  આનું કારણ દેખાય?
  આ ગ્રહને તારા;
  આ ચાંદ સૂરજ;
  નિયમે અસ્ત ઉદય થાય;
  આ ચાંદ દેખાય;
  આ સૂરજ દેખાય;
  પણ,
  આ નિયંતા દેખાય?
  આ દિલ ધડકે;
  આ શ્વાસોશ્વાસ;
  ધડકન નો ધ્વનિ સંભળાય;
  આ દેહ ચરે;
  આ રક્ત ફરે;
  પણ;
  આ શક્તિ ભરે, દેખાય?
  જે દિ આ દેખાય;
  તે દિ હરિ દેખાય.
  શરદ.

 2. આ સૂરજ ઊગે
  આ ગગન ગૂંજે
  વનરાઈ મસ્ત બની લહેરાય;
  આ તૂં દેખાય;
  આ હૂં દેખાય;
  પણ,
  આનું કારણ દેખાય?
  આ ગ્રહને તારા;
  આ ચાંદ સૂરજ;
  નિયમે અસ્ત ઉદય થાય;
  આ ચાંદ દેખાય;
  આ સૂરજ દેખાય;
  પણ,
  આ નિયંતા દેખાય?
  આ દિલ ધડકે;
  આ શ્વાસોશ્વાસ;
  ધડકન નો ધ્વનિ સંભળાય;
  આ દેહ ચરે;
  આ રક્ત ફરે;
  પણ;
  આ શક્તિ ભરે, દેખાય?
  જે દિ આ દેખાય;
  તે દિ હરિ દેખાય.
  શરદ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.