આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા !

આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા !

છાતીમાં આવી એક છાના ખૂણામાં એ ગૂપચૂપ ગોઠવે તણખલાં

.

ચોક સમું ભાળે તો પારેવાપણાને ચણમાં વેરાઈ જતાં આવડે

આંસુના વૃક્ષ ઉપર ખાલી માળા જેવા જણમાં વેરાઈ જતાં આવડે

ધીરેધીરે મુંઝારા ચણે જ્યારે આંખ હોય ભીની ને હોવ તમે એકલા

આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા !

.

જાણે છે પાછું ન આવવાનો અર્થ, એને પીછાંનું ખરવું સમજાય છે

પોતીકાપણાના જતન થકી સેવેલું ઈંડું ફૂટે તો શું થાય છે

બારી પર સાંજ ઢળ્યે બેસીને ડૂમાના સૂરજ ગણ્યા હશે કેટલા

આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા !

.

( સંદીપ ભાટિયા )

Share this

6 replies on “આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા !”

 1. સુંદર રચના છે .,

  ” બારી પર સાંજ ઢળ્યે બેસીને ડુંમાંના સુરજ ગણ્યા હશે કેટલા ”
  આ કબુતરનું શું કરવું ભલા !!!

  આ રચના જેમ સુંદર છે, એટલો જ સુંદર કબૂતરની છબી (ફોટો) છે.

 2. સુંદર રચના છે .,

  ” બારી પર સાંજ ઢળ્યે બેસીને ડુંમાંના સુરજ ગણ્યા હશે કેટલા ”
  આ કબુતરનું શું કરવું ભલા !!!

  આ રચના જેમ સુંદર છે, એટલો જ સુંદર કબૂતરની છબી (ફોટો) છે.

 3. સુંદર રચના,

  આ કબૂતરને ચણ આપ્યા કરવા સિવાય કાંઈ કરી શકાય એમ છે ભલા !! બારી પર બેસીને ડૂંમાના સૂરજ આ હૈયામાં ભરાઈ રહેલી વાતો સિવાય કોણે ભાળ્યા હશે ??

  ખૂબ સુંદર રચના,

 4. સુંદર રચના,

  આ કબૂતરને ચણ આપ્યા કરવા સિવાય કાંઈ કરી શકાય એમ છે ભલા !! બારી પર બેસીને ડૂંમાના સૂરજ આ હૈયામાં ભરાઈ રહેલી વાતો સિવાય કોણે ભાળ્યા હશે ??

  ખૂબ સુંદર રચના,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.