બે લઘુકાવ્યો

૧.

.

મારે તો

.

મારે તો

ક્યાં જવું હતું

એકેય શિખર પર ? !

મારે તો બસ,

ઝર ઝર

ઝર ઝર

ઝરી જવું હતું

પારિજાતનાં પુષ્પોની જેમ

તારી ભીતર…

.

૨.

.

ભૂકમ્પ

.

-છેવટે

કંપી ઊઠી

ઈશ્વરની માનવતા

ને

માનવની ઈશ્વરતા !

.

( યોગેશ જોષી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.