મઢૂલી

ગંગાને તીર એક બાંધી મઢૂલી ને

હેતે હરિનું નામ લેતાં જી રે,

અમે લેતાં જી રે.

.

રામનાં નામની લાગી રે લગની ને

અમે આનંદે રહેતાં જી રે,

અમે રહેતાં જી રે.

.

ઝણકે તંબુરા ને રણકે મંજીરા

ઝાંઝ-પખવાજ વાગે જી રે,

હે જી વાગે જી રે.

.

ઘેરી નીંદરમાં પોઢેલો સાયબો

અનહબ નાદે જાગે જી રે,

હે જી જાગે જી રે.

.

હરિના ગુણલા ગાતાં પંખીડાં ને

હળુહળુ વાયરા વાતા જી રે,

હે જી વાતા જી રે.

.

સંત અવધૂત કોઈ આવે ને જાવે

હરિરસ પીતા-પાતાં જી રે,

હે જી પાતાં જી રે.

.

ઊલટ-સુલટની ચડે રે હેલિયું ને

જળહળ જ્યોતું પ્રગટી જી રે,

જ્યોતું પ્રગટી જી રે.

.

ગગન ભરીને આવ્યાં અજવાળાં

મઢૂલી તેજથી ઝગતી જી રે,

હે જી ઝગતી જી રે.

.

ગંગાને તીર એક બાંધી મઢૂલી ને

હેતે હરિનું નામ લેતાં જી રે

અમે લેતાં જી રે.

.

( કલાધર વૈષ્ણવ )

Share this

2 replies on “મઢૂલી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.