દીવો થયો નહીં

ફેલાઈ ગઈ’તી રાત, પણ દીવો થયો નહીં;

મેં આદરી’તી વાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

નભ-માંડવેથી કોઈ સમેટી રહ્યું હતું

તારાઓની બિછાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

વેળા થઈ’તી મંગળા દેવારતીની લ્યો !

મ્હોર્યુંતું પારિજાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

અજવાળું વાટ જોતું હતું ઘરની આડશે;

ધાર્યું કરી શકાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

મનમાં તો ભાવ, શબ્દ અને લયનો હણહણાટ;

નક્કી ગઝલ લખાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

( ભગવતીકુમાર શર્મા )

Share this

2 replies on “દીવો થયો નહીં”

  1. સુંદર ગઝલ અને રદિફ પણ નવો જણાયો…
    ચોથા શેરમાં મને લાગે છે ટાઇપિંગ એરર છે,આડાશ ને બદલે આડશ હોવું જોઇએ.

  2. સુંદર ગઝલ અને રદિફ પણ નવો જણાયો…
    ચોથા શેરમાં મને લાગે છે ટાઇપિંગ એરર છે,આડાશ ને બદલે આડશ હોવું જોઇએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.