પિંડથી બ્રહ્માંડ

યદ્ધના પડઘમ વિચારો રક્તમાં ઘેરાય છે

બાણની પ્રત્યંચા પર પ્રશ્નાર્થ લાગી જાય છે.

.

तेन त्यक्तेन भुंज्जीथा: નો મંત્ર સાચો પાડવા

આપમેળે પાંદડીઓ નેસ્તનાબૂદ થાય છે.

.

સત્ય કેવળ એ જ છે કે હું બધાથી ભિન્ન છું,

ને સમત્વથી બધીયે શક્યતા પડઘાય છે.

.

માંસ, મજ્જા, પ્રાણ, વાયુ, અગ્નિ ને ભૂમિ બધું

કો તિલસ્મી તીરથી બસ ક્ષણ મહીં છેદાય છે.

.

સૂક્ષ્મતર ભાવે કદી માપી શકાયું ના જગત

ને સરળતમ ભાવથી આકાશ પણ વંચાય છે.

.

પિંડથી બ્રહ્માંડની વ્યાપક ગતિ આ છે બધી,

એ જિજિવિષા કરોડો ક્યાં કદી પરખાય છે ?

.

( હાર્દિક વ્યાસ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.