તારી વરણાગી વાંસળી

વાંકાબોલી આ તારી વરણાગી વાંસળી

લાગે છે એવી અળખામણી !

.

છાવરું છું એમ છતી થાય છે ઓ છેલ

મારા અંતરની છાનેરી લાગણી !

સૂરની તે સુંવાળી કેડીએ વ્હાલમાં

મ્હાલવાની મોજ મને આવે

ઘેરો ઘાલીને ઊભી લોકોની આંખ

મને તાકી તાકીને અકળાવે

આઘુંપાછું તે કાંઈ જોયા વિના

બધા આપે શી વાતની વધામણી ?

વાંકાબોલી આ તારી…

.

ગાયોના સાથ સદા હોયે ગોવાળિયો

ને ફૂલડાંની સાથે સુગંધ

તારી તે સંગ હોય હૈયાવીંધ વાંસળી

ને વાંસળીમાં વહેતો ઉમંગ

ગોપીની લાજ અને લોપે મરજાદ

કાળી ડંખે છે નિંદાની નાગણી !

વાંકાબોલી આ તારી…

.

( સુરેશ દલાલ )

Share this

6 replies on “તારી વરણાગી વાંસળી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.