મારું જીવન તમે લઈ લો

[audio:http://heenaparekh.com/wp-content/uploads/2010/09/03-Track-3.mp3|titles=03 – Track 3]

.

મારું જીવન તમે લઈ લો, અને એને

હે પ્રભુ, તમને સમર્પિત થવા દો.

.

મારા આ હાથ તમે લઈ લો, અને એમને

તમારા પ્રેમના આવેગથી ગતિમાન બનવા દો.

.

મારી ક્ષણો અને મારા દિવસો તમે લઈ લો

અને એને અવિરામ સ્તુતિમાં વહેવા દો.

.

મારા આ પગ તમે લઈ લો અને એમને

તમારા માટે ઝડપી અને સુંદર બનવા દો.

.

મારો અવાજ તમે લઈ લો

અને મને કેવળ, હંમેશાં મારા પ્રભુ માટે જ ગાવા દો.

.

મારા હોઠ લઈ લો, અને એમને

તમારા સંદેશાઓથી ભરેલા રાખો.

.

મારું રૂપું લઈ લો અને મારું સોનું લઈ લો

એક કણ પણ હું મારી પાસે ન રાખું.

.

મારી બુદ્ધિ લઈ લો અને એની દરેક શક્તિનો

તમને ઠીક લાગે તેમ ઉપયોગ કરો.

.

મારી સંકલ્પશક્તિ લઈ લો

અને એને તમારી બનાવી લો

હવે પછી એ મારી ન રહે.

.

મારું હ્રદય લઈ લો, એ તો તમારું પોતાનું જ છે

એને તમારું રાજસિંહાસન બનાવો.

.

મારો પ્રેમ લઈ લો, મારા પ્રભુ !

એના ખજાનાનો ઢગલો હું તમારા ચરણે ઠાલવું છું.

.

મારી જાત તમે લઈ લો

અને હું હંમેશાં, ફક્ત, સંપૂર્ણપણે

તમારા માટે જ બની રહીશ.

.

( ફ્રાન્સેસ રિડલે હેવરગલ )

.

( “પરમ સમીપે”માંથી, ઉદ્દગાર : અંકિત ત્રિવેદી )

Share this

2 replies on “મારું જીવન તમે લઈ લો”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.