તું (પ્રવેશ (!) અને પ્રેમપત્ર-જયંત દેસાઈ

(૧)

તું (પ્રવેશ (!)

.

“તારા

હોવા

વિશે”

થિસીસ

લખીને

હું

‘પી.એચ.ડી.’

થઈ

ગયો,

અને

તને

ખબર

પણ

પડી ? …. !!….

.

(૨)

પ્રેમપત્ર

.

ટૂંટિયું

વાળીને

અંદર સરકી

ગયેલા

શબ્દો, ચબરખી

ખોલતાં જ બહાર

ટપાટપ કૂદી

પડ્યા…

પછી તો એ

ઉર્ધ્વગમન

આંખોમાં ઝીલાયું

કે તરત જ

ગૂંજી ઉઠી કાનોમાં

અભિસારની

શહેનાઈઓ…

.

(જયંત દેસાઈ)

Share this

2 replies on “તું (પ્રવેશ (!) અને પ્રેમપત્ર-જયંત દેસાઈ”

  1. વાહા વાહ જયંતભાઇ
    વબહુંજ થોડા શબ્દ અને ઘણી મોટી વાત!
    વાંચીને મજા આવી…

  2. વાહા વાહ જયંતભાઇ
    વબહુંજ થોડા શબ્દ અને ઘણી મોટી વાત!
    વાંચીને મજા આવી…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.