મેવાડી મીરાંની નાતનાં-મધુમતી મહેતા

રાણાજી અમે મેવાડી મીરાંની નાતનાં

રાણાજી અમે ટહુકાતી પીડાની જાતનાં

.

આંખે ઊઘડે છે હવે સૂની સવાર

અને ડાળે ગુલાબ કેરો ગોટો

મંદિરની ઝાલરનાં મોતી વીણાય નહીં

લટકાવી કાનજીનો ફોટો

રાણાજી અમે ખળખળતાં ઝરણાંના પ્રાંતના

રાણાજી અમે મેવાડી મીરાંની નાતનાં

.

જંગલમાં જેમતેમ ઊગ્યા છે થોર

એમાં વાંસળીના સૂર કેમ ભાળું

ખુલ્લાં મેદાન મને તેડાવે રોજરોજ

ક્યાં લગ હું કહેણ એનાં ટાળું ?

રાણાજી અમે ટળવળતાં હરણાંને જાતનાં

રાણાજી અમે મેવાડી મીરાંની નાતનાં

.

ગઢ રે ગિરનાર તણી ટોચે ચડીને

અમે સળગાવ્યાં ઈચ્છાનાં તાપણાં

પાણી વચાળ રહ્યાં કોરા તે આજ

અમે પાણીને થઈ ગ્યાં અળખામણાં

રાણાજી અમે તરતા એક તરણાની ભાતનાં

રાણાજી અમે મેવાડી મીરાંની નાતનાં

.

( મધુમતી મહેતા )

Share this

7 replies on “મેવાડી મીરાંની નાતનાં-મધુમતી મહેતા”

  1. મધુમતીબહેનમાં પણ મીરાંપણું પ્રમાણવા મળ્યું. સરસ ગીત.મેવાડના રાજમહેલમાં હોય તોય હૃદયના વૃંદાવનમાં તો મીરાંપણું ક્યાંક ટહુકતું જ હોય છે.

  2. મધુમતીબહેનમાં પણ મીરાંપણું પ્રમાણવા મળ્યું. સરસ ગીત.મેવાડના રાજમહેલમાં હોય તોય હૃદયના વૃંદાવનમાં તો મીરાંપણું ક્યાંક ટહુકતું જ હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.