પાંચ લઘુકાવ્યો

મેં તો તને ગુલાબ નહીં

પણ ગુલાબનો ફોટો આપ્યો

અને એ ફ્રેમમાં જ

કરમાઈ ગયો.

.

( રોહિત પુરોહિત )

.

એક રાતે

ઊંઘમાં અજાણતાં

સપનાને ઠોકર મારી બેઠો

ત્યારથી

હું ઊંઘી નથી શકતો.

.

( કિશોર શાહ )

.

નગરના રાજમાર્ગ પર

એક પૂતળું

મધરાતે

સ્ટ્રીટ લેમ્પ પાસે જઈને

એટલું જ બોલ્યું

સૂરજની સ્મૃતિમાં

હવે કોડિયાં

સળગાવવાનું બંધ કરો.

.

( સાગર મહેતા )

.

સૂરજ સામે

દીવાસળી સળગાવીને

હુંશોધું છું

શાશ્વત અંધારું.

.

( કિશોર શાહ )

.

હોટેલના

ટેબલ પર ટ્રેમાં

થરમોસ પડ્યું છે

પાણીનો ગ્લાસ ઊંધો છે.

તરસ મરી ગઈ છે

અને હું જીવું છું

થરમોસની અંદર ને અંદર

જળ ભલે ઝૂર્યા કરે.

.

( સુધાકર ગાંધી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.