સહેલું નથી – સુરેશ દલાલ

મારું વચન આ પહેલું નથી કે છેલ્લું નથી

માણસ થવું એ કંઈ સહેલું નથી

.

માણસ થવું એટલે ભૂલતા જવું

પળપળમાં કમળ જેમ ખૂલતા જવું

આભ જેવું આભ ક્યાંય મેલું નથી

માણસ થવું એ કંઈ સહેલું નથી.

.

પારકાની ચિંતા ને પોતાની વાત નહીં

એના જેવા કોઈ દિવસ કે રાત નહીં

આપણું નસીબ એ કાંઈ એકલું નથી

માણસ થવું એ કંઈ સહેલું નથી

.

( સુરેશ દલાલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.