પ્રેમ કરવો – નિમેષ ચોકસી

પ્રેમ કરવો એ એક ઘટના છે

પણ ઘટનામાં પણ ઘટના છે

તમને તો અવ કાંઈ કશું નહીં

ને અમને તમારી રટના છે.

.

તમે બુદ્ધિથી બધુંય માપો

અમને લાગણીઓનો છાક

અમને જોઈએ ધોધમાર

ને તમને ઝંખના હોય જરાક

પાગલ અમે ભટકીએ

તમારા પંથ બધા વહીવટના છે.

.

તમે શાંત સરોવર

એમાં અમે ઊછળતી નૌકા

તમને વ્હાલું મૌન ને અમને

જોઈએ ટહુકેટહુકા

તમે વેદ પુરાણ

અમારા સ્કંધ બધા ભાગવતના છે.

.

( નિમેષ ચોકસી )

Share this

5 replies on “પ્રેમ કરવો – નિમેષ ચોકસી”

 1. સરસ
  વેગ વગરના આવેગ
  તેમો ભરતી ઓટ નાં ઉછેર
  પરાણે તાલ કે લયમો ,પ્રેમને,ઝબોળ
  આ,વેગ વગરના આવેગ

 2. સરસ
  વેગ વગરના આવેગ
  તેમો ભરતી ઓટ નાં ઉછેર
  પરાણે તાલ કે લયમો ,પ્રેમને,ઝબોળ
  આ,વેગ વગરના આવેગ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.