એક તારી યાદ – તુરાબ ‘હમદમ’

એક તારી યાદનું ઝળહળ થવું

કેટલી ઈચ્છાઓનું સળવળ થવું

.

રાત આખી રાત બસ રડતી હશે

આંસુઓનું આમ આ ઝાકળ થવું

.

કેદ થઈ જાવું પડે કોઈ આંખમાં

સાવ કંઈ સહેલું નથી કાજળ થવું

.

જળ વિશેની શક્યતા ખોટી ઠરી

કાં પછી મુજ આંખનું મૃગજળ થવું

.

પ્રેરણાનાં પૂર જો આવી ચડે

હું કલમ ને આપનું કાગળ થવું

.

એક કવિતા આમ તો ‘હમદમ’ હશે

આ નદીનું આમ આ ખળખળ થવું

.

( તુરાબ ‘હમદમ’ )

Share this

6 replies on “એક તારી યાદ – તુરાબ ‘હમદમ’”

 1. કેદ થઇ જવું પડે કોઈ આંખમાં,
  સાવ સહેલું નથી “કાજલ” થવું…

  એકદમ સાચી વાત અને છતાંય એટલી જ અઘરી વાત…!!!

 2. કેદ થઇ જવું પડે કોઈ આંખમાં,
  સાવ સહેલું નથી “કાજલ” થવું…

  એકદમ સાચી વાત અને છતાંય એટલી જ અઘરી વાત…!!!

 3. પ્રેરણાંના પૂર જો આવી ચડે,
  હું કલમ ને આપનું કાગળ થવું..ખૂબ સરસ

 4. પ્રેરણાંના પૂર જો આવી ચડે,
  હું કલમ ને આપનું કાગળ થવું..ખૂબ સરસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.