વાલમને ઠપકો – શિવજી રૂખડા

આટલી વાલમ લગાડી વાર કાં ?

હર વખત કાઢી સમયની ધાર કાં ?

.

મેં તમારા પર ભરોસો કેટલો કીધો હતો,

એ દિલાસા પર સતત મેં શ્વાસ પણ લીધો હતો.

.

હર એક આ પળનો સતાવે ભાર કાં ?

આટલી વાલમ લગાડી વાર કાં ?

.

હું જણસ તારી હતો તેં એટલે તોળ્યો મને,

આ કટોરાઓ છલોછલ રાખવા ઘોળ્યો મને,

.

હર વખત આવો કર્યો વહેવાર કાં ?

આટલી વાલમ લગાડી વાર કાં ?

.

તું જ દરિયો, તું કિનારો તેં જ તો ભરતી કરી,

કાં બવંડરની તરફ આ નાવને તરતી કરી,

.

ના કરી થોડી ઘણી દરકાર કાં ?

આટલી વાલમ લગાડી વાર કાં ?

.

( શિવજી રૂખડા )

Share this

2 replies on “વાલમને ઠપકો – શિવજી રૂખડા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.