એ ઠીક નથી – ચંદ્રેશ મકવાણા

તરસ્યે તરસ્યા તળાવ વાઢી ફાંટ ભરો, એ ઠીક નથી,

તમે અમારી તરસ વિશે કાંઈ વાત કરો, એ ઠીક નથી.

.

ખરવું હો તો હાલ ખરો, ઓ પીડ ભરેલાં પત્તાંઓ,

અગન ભરેલાં ઘર-આંગણમાં રોજ ખરો, એ ઠીક નથી.

.

ધરવું હો તો મારી માફક આંખો ફાડી ધરો તમે

ગળા લગોલગ ગાંજો પીને ધ્યાન ધરો, એ ઠીક નથી.

.

અમે અમારી પાંસળીઓમાં પથ્થર ખડકી નાખ્યા છે,

તમે રંજનો રેલો થઈને ત્યાંય ફરો, એ ઠીક નથી.

.

દ્વંદ્વ ભરેલી દ્રષ્ટિ માથે ડહોળાયેલાં દ્રશ્યો પટકી,

તમે ઊકળતાં અંધારાની ઊંઘ હરો, એ ઠીક નથી.

.

( ચંદ્રેશ મકવાણા )

Share this

2 replies on “એ ઠીક નથી – ચંદ્રેશ મકવાણા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.