શું કહું તને – સુરેશ ઝવેરી

પ્રેમમાં શું શું થયું શું કહું તને,
બહુ વખત આવું થયું શું કહું તને.

.
હું ઈશારો તને કરતો હતો,
કામ પરબારું થયું શું કહું તને.

.
કોઈને ક્યાં ઝેરનું કરવું હતું,
પારખું મારું થયું શું કહું તને.

.
ચાંદને જોવું હતું તારી તરફ,
કેમ અજવાળું થયું શું કહું તને.

.
જીદ તેં મારા થવાની ના કરી,
જે થયું સારું થયું શું કહું તને.
.
( સુરેશ ઝવેરી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.