મન – શ્યામલ મુનશી

ચારે બાજુ ભટકે મન તો ચારે બાજુ ભટકે

થોડું દોડે થોડું ચાલે, થોડું છોડે થોડું ઝાલે

ને અધવચ્ચે અટકે – ચારે બાજુ

.

મનનો એવો સ્વભાવ, એને ડંખે અભાવ;

એનો અખૂટ ખાલીપો, કાયમ ઝંખે પ્રભાવ;

અધકચરો આધાર મળે તો આખેઆખું લટકે – ચારે બાજુ

.

મન તો આખો દિવસ, માલિક માટે દોડે;

મુક્તિ એને મળી જાય, જો માલિકને છોડે;

પંજો એનો, પક્કડ એની, ને તોયે ના છટકે – ચારે બાજુ

.

( શ્યામલ મુનશી )

Share this

2 replies on “મન – શ્યામલ મુનશી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.