ભમરડો – જયા મહેતા

દોરીથી ખેંચાય ને ફરવા માંડે ભમરડો

માણસની જેમ

.

પોતાની આસપાસ ફરતો રહે ભમરડો

માણસની જેમ

.

જરા આગળ પાછળ થતો રહે ભમરડો

માણસની જેમ

.

ગતિ ધીમી પડતી જાય ભમરડાની

માણસની જેમ

.

ગતિ થંભે કે ભોંય ભેગો થાય ભમરડો

માણસની જેમ

.

દોરીથી ખેંચાય ને ફરવા માંડે માણસ

ભમરડાની જેમ-

પછી

દોરીને માણસને કાંઈ નહીં.

,

( જયા મહેતા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.