મૈં હારી – સુરેન્દ્ર કડિયા

લગની ઐસી લગ રહી, બસ લગ રહી, મૈં હારી

ઘટ અલખની એકતારી બજ રહી, મૈં હારી

.

મારે તોરણ શ્યામ પધારે, થારે તોરણ કુણ-કુણ ?

પૂછ-પૂછ કર શરમ સે મારી મર રહી, મૈં હારી

.

અંગ-અંગ પર જગ સુહાવે સોના ઔર સુહાગા

મૈં તો ભીતર, ખૂબ જ ભીતર સજ રહી, મૈં હારી

.

એક પાંવ પર થિરક રહી ઔર એક પાંવ ત્રિભુવન મેં

એસો નાચ નચાયો અનહદ, થક રહી, મૈં હારી

.

કૈસા બદરા, કૈસી બિજુરી, કૈસા બરખા-પાની

ખુદ કે બીચ ખુદ બરસ રહી, ભૈ બરસ રહી, મૈં હારી

.

( સુરેન્દ્ર કડિયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.