કાંઈ ન માગું નાથ – સુરેશ દલાલ

ચાલવા માટે રસ્તો જોઈએ : ઝાલવા માટે નાથ

આટલું આપી દે : પછી હું કાંઈ ન માગું નાથ !

કંઠમાં એકાદ ગીત દઈ દે

હોઠ ઉપર એક સ્મિત

આંખના મારા આંસુમાં હું

ભીંજવી દઉં પ્રીત.

દિવસ હોય કે રાત પણ મને જોઈએ તારો સાથ

આટલું આપી દે : પછી હું કાંઈ ન માગું નાથ !

દરિયો મારે જોઈતો નથી

ઝરણું હોય તો બસ,

હું તો તારા વ્હાલમાં વ્હાલમ

થઈ જાઉં છું વશ.

આશ્લેષ અને આલિંગને સકળને લઉં બાથ

આટલું આપી દે : પછી હું કાંઈ ન માગું નાથ !

.

( સુરેશ દલાલ )

Share this

3 replies on “કાંઈ ન માગું નાથ – સુરેશ દલાલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.