તમે આવી ગયા ? – કૃષ્ણ દવે

તમે આવી ગયા ? ઘણું સારું થયું,

આંખ્યોનું મન સાવ મોળું હતું,

ચલો એ બહાને થોડુંક તો ખારું થયું !

તમે આવી ગયા ?

.

તમે આવ્યા તો પાંપણમાં ઝળહળ થયું,

જાણે સૂરજનું હોવું એ ઝાકળ થયું,

કોઈ અક્ષર થયું કોઈ કાગળ થયું,

હતું પથ્થર એ પળભરમાં ખળખળ થયું,

તમે ન્હોતા ને એમાં અંધારું થયું !

તમે આવી ગયા ?

.

તમે આવો ઝુરાપો શું કામે સહો ?

તમે આંખ્યોથી અળગા શું કામે રહો ?

હવે આવી ગયા છો તો ધીમે વહો,

જરા માંડીને ભીની બે વાતો કહો,

લ્યો આ કીકીનું ઘર એ તમારું થયું !଒

તમે આવી ગયા ?

.

( કૃષ્ણ દવે )

Share this

2 replies on “તમે આવી ગયા ? – કૃષ્ણ દવે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.