તારી નજરની – હેમા લેલે

પ્રિય,

તારી નજરની ભાષાઓ ખરેખર અસંખ્ય.

એ જ ભાષા વાપરીને

તું તને જ ઘૂંટતો રહે છે મારા વળાંકો પર.

ને ઉન્માદિત થઈ ઊઠે છે મારું રોમરોમ.

દેહ લયબદ્ધ આવર્તનોમાં વહેવા માંડે છે અને

મન પણ ઘૂમે છે એ જ તાલે.

આપણે વીંટળાઈ વળીએ છીએ એકમેકને અને

જીવને પણ-પાર્થિવથી પરમ સુધીની આ આનંદયાત્રામાં !

ખીલવતાં જઈએ છીએ એક એક સ્પર્શથી જીવનની

કેટલીક અવિકસિત પણ સુગંધી પાંખડીઓ-

પ્રિય… આવે વખતે તારું એક વાક્ય

મને જચી જાય છે કે – ‘એકંદરે જ દૂરથી

પ્રેમ કરવો જરા મુશ્કેલ જ-

પછી એ જીવન પર હોય કે તારા પર !’

.

( હેમા લેલે, અનુવાદ : શેફાલી થાણાવાલા )

Share this

2 replies on “તારી નજરની – હેમા લેલે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.