તલાશમાં – સાહિલ

છે કઝા જીવનની તલાશમાં ને જીવન કઝાની તલાશમાં,

હું નવાઈ કેમ ન પામું કે છે હવા – હવાની તલાશમાં.

 .

સહેલાઈથી પહોંચી જવાયે ઉજાસના ઘરે એટલે,

તમે જે દિશામાં વળી ગયાં – અમે એ દિશાની તલાશમાં.

 .

તમે બંદગીમાં ડૂબી ગયાં – અમે મયકશીમાં ડૂબી ગયાં,

તમે પણ ખુદાની તલાશમાં – અમે પણ ખુદાની તલાશમાં.

 .

નથી અમને ભૂલા પડ્યા તણો – હવે રંજ યા કોઈ વસવસો,

પહોંચી ગયા છીએ મંઝિલે અમે કાફલાની તલાશમાં.

 .

અહીં ખુદના બિંબને ઝાલવાના પ્રયત્ન કરતાં મળ્યા સહુ,

અમે ખુદ વસંતને જોઈ છે અહીં ઝાંઝવાની તલાશમાં.

 .

વીતે સામ-સામે જીવન છતાં નથી ઓળખી શક્યા જાતને,

સહુ આઈનામાં સમાઈને-રહ્યા આઈનાની તલાશમાં.

 .

ભલે હોય સરખાં જખમ છતાં – છે ઈલાજ સાહિલ અલગ અલગ,

તમે છો દવાની તલાશમાં – ને અમે દુવાની તલાશમાં.

 .

( સાહિલ )

Share this

8 replies on “તલાશમાં – સાહિલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.