હું તરસનો ટાપુ – યાકુબ પરમાર

હું તરસનો ટાપુ

એમાં તળાવ તું

ગૂંચ આ તરસની

ઉકેલી બતાવ તું

.

મારા અણુ અણુ આ,

વ્યાપી વળે, સતાવે

ક્યાંથી તને જરી પણ

પ્રસરી જવાનું ફાવે ?

આ તપ્ત રણના પટમાં

ભીનો બનાવ તું.

.

આભાસ પાથરીને

મૃગજળ તને પજવશે,

શાતા બનીશ તોયે

આંધી તને ચગળશે

પ્યાલા ધરું તરસના

લે ગટગટાવ તું

.

( યાકુબ પરમાર )

Share this

2 replies on “હું તરસનો ટાપુ – યાકુબ પરમાર”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.