શ્યામની પાસે – મુકેશ જોષી

શ્યામની પાસે તો દરિયામાં દ્વારિકા

રાધાની પાસે ગોકુળિયું

શ્યામની ઝગમગતી ઝળહળતી નગરી ને

રાધાનું ગામ સાવ ધૂળિયું

 .

શ્યામના તડકાના સોનલ ઉઘાડથી

દ્વારિકા સોનાની લાગે

આ બાજુ ઝાંખી ને ઝાંખી રાધિકા

આવી ગોકુળિયાને ભાગે

શ્યામનાં પાન અને ફૂલો દ્વારિકાને :

ગોકુળની ધરતીને મૂળિયું….

 .

આખી વસંત એના ઠાઠમાઠ સાથે

જઈ દ્વારિકે કરતી વસવાટ

રાધાની આંખમાં ચોમાસે ચોમાસાં

ગોકુળિયા ગામમાં ઉચાટ

તાંબાના કળશો મુકાય મહેલટોચે

ને, રાધાનું તૂટતું રે નળિયું….

 .

રાજાના મહેલમાં ઓછપ શી હોય ?

છતાં ઓછપ એક ગોકુળિયા ગામથી

ગોકુળિયું ગામ સાવ ખાલી ને તોય

હતી રાધિકા ભરચક ઘનશ્યામથી

શ્યામની આંખે ના ક્યારેય ભૂંસાયું

ના ક્યારેક સુકાયું ઝળઝળિયું….

 .

( મુકેશ જોષી )

Share this

5 replies on “શ્યામની પાસે – મુકેશ જોષી”

  1. મનોજ જોશી sorry મુકેશ જોશીની કલમ એટલે કહેવું પડે.
    રાધા વાસ્તવિક છે કે કલ્પના – ખબર નથી. રાધા-શ્યામના સંબધો વ્યક્ત કરતાં પદો એક અનેરા ભાવ-જગતમાં વિચરતાં કરી મુકે છે.

  2. મનોજ જોશી sorry મુકેશ જોશીની કલમ એટલે કહેવું પડે.
    રાધા વાસ્તવિક છે કે કલ્પના – ખબર નથી. રાધા-શ્યામના સંબધો વ્યક્ત કરતાં પદો એક અનેરા ભાવ-જગતમાં વિચરતાં કરી મુકે છે.

  3. મનોજ જોશી sorry મુકેશ જોશીની કલમ એટલે કહેવું પડે.
    રાધા વાસ્તવિક છે કે કલ્પના – ખબર નથી. રાધા-શ્યામના સંબધો વ્યક્ત કરતાં પદો એક અનેરા ભાવ-જગતમાં વિચરતાં કરી મુકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.