શોધી લે – તથાગત પટેલ

એ પાને પાને ઊભેલો છે શોધી લે,

એણે રસ્તો પણ આપેલો છે શોધી લે.

 .

એકલવાયો બે ડગ આગળ માંડી તો જો,

સામે મળવા જાતે ઘેલો છે શોધી લે.

 .

ભ્રમણા ને શંકાના જાળામાંથી નીકળ,

આખો દરવાજો ખોલેલો છે શોધી લે.

 .

અંધારાની સાથે નડતર ઓળંગી જા,

કાયમ દીપક ત્યાંપ્રગટેલો છે શોધી લે.

 .

વાંચી જો, પૂછી જો, જોઈ જો, સમજી જો,

અંદર એ પોતે બેઠેલો છે શોધી લે.

 .

( તથાગત પટેલ )

Share this

4 replies on “શોધી લે – તથાગત પટેલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.