જાવું રહી ગયું – સુરેન્દ્ર કડિયા

 યાર, અનરાધાર, બેસુમાર જાવું રહી ગયું

આપણું એકાદ ઈચ્છાપાર જાવું રહી ગયું

 .

પગરવોના પગરવોની પાર પહોંચી ગ્યા પછી

 પગ ઉપાડી સહેજે ડેલી બહાર જાવું રહી ગયું

 .

ખોખલા, ખાલી અવાજોમાં જ પૂરી થઈ સફર

અનહદોની હદમાં પડઘાકાર જાવું રહી ગયું

 .

પૂર્ણતાનો કેફ જીવનભર ઉતારી ના શક્યા

અધ-મધુરા દેશ, અધ્યાહાર જાવું રહી ગયું

 .

શબ્દ-દેહે સ્થૂળગામી ઉપક્રમો કીધા સતત

અર્થ, અર્થેતરની આરોપાર જાવું રહી ગયું

 .

( સુરેન્દ્ર કડિયા )

Share this

5 replies on “જાવું રહી ગયું – સુરેન્દ્ર કડિયા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.