પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે – અશરફ ડબાવાલા

પૂર્ણના પ્રગટીકરણનો પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે,

અલ્પનાં આવાગમનનો પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે.

 .

પગ કશે પહોંચી કરી દે હાથ ઊંચા તોય પણ,

મનમાં આગામી સફરનો પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે.

.

વાયુ પરપોટો બનીને પાણીમાં બેસી ગયો,

પણ હજી શઢમાં પવનનો પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે.

 .

શોભતો’તો જે અલંકારોથીએ ત્યાગ્યા પછી,

ચીંથરે વીંટ્યા રતનનો પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે.

 .

મુઠ્ઠીથી સરકી ગયું એને તો ભૂલી જાઉં પણ,

ખાલી મુઠ્ઠીના જતનનો પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે.

 .

( અશરફ ડબાવાલા )

Share this

2 replies on “પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે – અશરફ ડબાવાલા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.