એક તું જ છે – જાતુષ જોશી

એક તું જ છે ને તું અહીં બધેય છે;

એમ તું જ ઉપમાન, ઉપમેય છે.

 .

હું કદીય પારખી શકીશ ના તને;

ને કદીય પારખું ન – એ જ ધ્યેય છે.

 .

સૂર કે શ્રુતિ કશું ન આંબતું તને,

તું વિશુદ્ધ ગાન છે ને તું અગેય છે.

 .

કૈં વિકલ્પ તો નથી છતાં વિકલ્પ છે;

તું કદાચ શ્રેય છે, કદાચ પ્રેય છે.

 .

તું સ્વભાવથી સહજ સરળ જણાય છે,

એટલે જ તું હજી અકળ પ્રમેય છે.

 .

( જાતુષ જોશી )

Share this

2 replies on “એક તું જ છે – જાતુષ જોશી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.