પહોંચ્યા હતાં – સાહિલ

માંડ પગલાં ઉંબરે પહોંચ્યા હતાં

પણ વિચારો પાદરે પહોંચ્યા હતાં

 .

સહુ ગણતરીમાં જ ગોથાં ખાય છે

જ્યાં પહોંચ્યા આશરે પહોંચ્યા હતાં

 .

નોંધ-નકશા હાથમાં એમ જ રહ્યાં

મંઝિલે તો ઠોકરે પહોંચ્યા હતાં

 .

ના થયું આખર સુધી નક્કી કશું

ક્યાં સુધી એકંદરે પહોંચ્યા હતાં

 .

દોડવાનું બીડું લઈ જન્મયાં છતાં

મૃગજળો ક્યાં સ્ત્રોવરે પહોંચ્યા હતાં

 .

લીલીછમ વનરાઈનાં શમણાં લઈ

લોક ઝાડી ઝાંખરે પહોંચ્યા હતાં

 .

પળ મહીં પહોંચી ગયા શેરી સુધી

એ ય ક્યાં સાહિલ ઘરે પહોંચ્યા હતાં ?

 .

( સાહિલ )

Share this

4 replies on “પહોંચ્યા હતાં – સાહિલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.