સાહિબ સપ્તક (૩) – નીતિન વડગામા

સાહિબ, થાય જરા બસ રાજી.

અવર કશું ના યાચું ના કંઈ કરું ઝંખના ઝાઝી.

 .

રાજીપાની રેખામાંથી મળે સંપદા મોટી

હીરા-મોતી છોડી શું કામ લઈ એક લખોટી !

.

બંધ આંખથી રમતાં તોયે જીતી જઈએ બાજી !

સાહિબ, થાય જરા બસ રાજી.

 .

મેલા જીવને માફ કરી કરીને રુદિયામાં સંઘરજો.

કાલાઘેલા શબ્દોનીયે હૂંડી કબૂલ કરજો.

 .

બારેમાસ મહેકતી રહેશે મનની એ વનરાજી!

સાહિબ, થાય જરા બસ રાજી.

 .

( નીતિન વડગામા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.