સાહિબ-સપ્તક (૨) – નીતિન વડગામા

સાહિબ, દર્શન ઝટપટ દેજો.

નાના-મોટા પટ પછવાડે હવે ન ઝાઝું રહેજો.

 .

સમરણનાં તંતુને ટેકે ક્યાં લગ ઊભા રહેવું ?

જીવ ઝૂરતો અંદર અંદર એ દખ કોને કહેવું ?

 .

મનના ગુના માફ કરી, પંપાળી પડખે લેજો.

 સાહિબ, દર્શન ઝટપટ દેજો.

 .

મોઢામોઢ થવાની ઈચ્છા રોમેરોમમાં ઊગે,

કેદ થયેલો કૂવો દરિયે કેમ કરીને પૂગે ?

 .

પથ્થર વચ્ચે ગીત ગૂંજતું ઝરણું થઈને વહેજો.

સાહિબ, દર્શન ઝટપટ દેજો.

 .

( નીતિન વડગામા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.