ક્યારેક સતને યાચું – હરીશ મીનાશ્રુ

ક્યારેક યાચુંછું સત; ક્યારેક સ્વપ્ન યાચું;

ક્યારેક દોડું છું કાળને પાછળ નાખું;

ક્યારેક વર્ષું છું અમૃતની સેર અને

ક્યારેક મૃત્યુની ભોળી ભીખ માગું.

 .

પુણ્યસ્મરણ : વિન્દા કરંદીકર

 ( અનુવાદ : જયા મહેતા )

.

ક્યારેક સ્વપ્ન યાચું ક્યારેક સતને યાચું

તડકાનો તંત ઝાલી સૂરજના તતને યાચું

 .

ક્યારેક સિરને સાટે તાજોતખતને યાચું

ક્યારેક મોરપીંછા જેવા વખતને યાચું

 .

એકાકી થઈ જવાની અંગત રમતને યાચું

એમાંય એની ખુશ્બૂ ને એના ખતને યાચું

 .

ક્યારેક આંસુઓમાં ક્ષણ સંઘરી લઉં ને

એનું સ્મરણ સમેટી ગદ્દગદ હું ગતને યાચું

 .

તન્મય બનીને મયમાં હું સ્થિરતાને સાધું

તોબા કરીને રણઝણ રિન્દોની લતને યાચું

.

વાદ્યો શમ્યા પછી યે ઝણકાર શેષ હો તો

સાતે સ્વરોની મધ્યેના મૌનવ્રતને યાચું

 .

ક્યારેક વસ્ત્ર ત્યાગી હું અંતરીક્ષ ઓઢું

ક્યારેક આ ત્વચા પર કૈં કૈં પરતને યાચું

 .

ધરતી કને હું યાચું ક્યારેક રજની રિદ્ધિ

નભના કોઈ તારકની ખરતી રજતને યાચું

 .

કંથાનો જરકસી આ જામો પહેરી, મુરશિદ

તારી કને ફકીરીની સલ્તનતને યાચું

.

ભીતરની ભીડને હું સંબોધું વિજનતામાં

ભરચક સભામાં ખૂણે બેસી સ્વગતને યાચું

 .

કાગળ કલેજું કોમળ કાતિલ કલમ કટારી

શાહીના બુંદ જેવા જખ્મી જગતને યાચું

 .

શબ્દોના આ સબાકા જાણે જનોઈવઢ છે

જુદ્ધે ચઢી ગઝલમાં ઘાયલની ગતને યાચું

 .

( હરીશ મીનાશ્રુ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.