બસ એ જ સંબંધો સાચા – મુકેશ જોષી

 

બસ એ જ સંબંધો સાચા,
જેની પાસે સ્વયમ ખુલતી હોય હૃદયની વાચા.
.
લાલચોળ તડકાઓ જયારે જમાનો હાથ ઉગામે,
એવે ટાણે છત્રી લઈને મળી જાય છે સામે.
સાચવવાની લ્હાય નહીં ને છતાં રહે નાં કાચા.
.
સમજણનું આકાશ હોય ને હોય સ્મરણની સીડી,
બંને પાસે સાકાર તો બંને જાને કીડી.
ગમે તા થી સ્પર્શો, નાં હો ક્યાય અહમના ખાંચા.
.
( મુકેશ જોષી )

Share this

2 replies on “બસ એ જ સંબંધો સાચા – મુકેશ જોષી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.