ઈશ્વરની હથેળી જેવા – સુરેશ દલાલ

ઈશ્વરની હથેળી જેવા

પાંદડા ઉપર

હવા કોનું નામ લખે છે

એ જાણવાનો વિસ્મય

હજી હું જાળવી શક્યો છું

એના આનંદથી

હું રોજ નવાનકોર ઊગતા સૂર્યનું

પૂર્ણ ઉમળકાથી સ્વાગત કરું છું.

 .

હવે મને

વીતી ગયેલી રાત

પરાઈ લાગે છે

અને દિવસ મને મારો લાગે છે.

 .

કોઈક આપણું હોય

અને આપણે પણ કોઈકના હોઈએ

પછી એને પ્રેમ કહેવાય કે નહીં

એની પળોજણમાં પડ્યા વિના

હું મારી રીતે

મારું જીવન આમ ને આમ

ઊજવતો જાઉં છું

-અને આપણું ગીત

તરોતાજા લયમાં ગાઉં છું.

 .

( સુરેશ દલાલ )

Share this

2 replies on “ઈશ્વરની હથેળી જેવા – સુરેશ દલાલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.