…મળતો નથી ક્યાંયે – લલિત ત્રિવેદી

 નથી એવું કે જે ખોવાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

જે તારી શોધમાં ગુમ થાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

 .

ઘડામાં ઝીણું ઝીણું વ્હાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

પીવો જો હોય તો પિવાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

 .

એ સાચું છે કે સંતાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

ભલે અંદર છે એવું થાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

 .

ભગતને એક દિ’ પૂછ્યું અમે – ભગવાનજી ક્યાં ક્યાં મળે અમને

તો એણે કીધું કે જિવાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

 .

ઝીણી એક કાંકરી મારામાં છે, એક કાંકરી તારામાં છે, પ્રિયજન !

સતત ખૂંચે છે તે સમજાય છે, એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

 .

એ નટખટ છોકરી મીઠું હસી મારી બધી કોડી બથાવી ગઈ

કયા દરિયામાં એ દો’વાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

 .

ટપાલીએ… સમીસાંજે… મૂકી થેલો… કીધું તે સાંભળો, ભક્તો !

જનમમાંથી જે નીકળી જાય છે એનો પતો મળતો નથી ક્યાંયે

 .

( લલિત ત્રિવેદી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.