મને ગમે છે – દિલીપ જોશી

.

કિલ્લોલ થઈ ગયેલો અવસર મને ગમે છે;

જ્યાં બાળકો રમે છે એ ઘર મને ગમે છે.

 .

એને મળ્યો નથી પણ ભવભવથી ઓળખું છું,

રુદિયે સમાઈ જાતા એ સ્વર મને ગમે છે.

 .

સાથે તું હોય ત્યારે સઘળું મને ગમે છે,

ધરતી મને ગમે છે અંબર મને ગમે છે.

 .

દર્શનની પ્યાસ જેમાં શું થાક લાગે એમાં,

તારી ગલી સુધીના ચક્કર મને ગમે છે.

 .

વાદળ નથી છતાંયે કૈં  ગાજવીજ કરતી,

નજરોથી એ નજરની ટક્કર મને ગમે છે.

 .

જેનાથી હું ઘડાયો, ને નામ પણ કમાયો,

આ જિંદગીના રસ્તે ઠોકર મને ગમે છે.

 .

સંજોગ આજ એના છે સુંદરી થવાના

શિલ્પીનેહાથ આવ્યો પથ્થર મને ગમે છે.

.

( દિલીપ જોશી )

Share this

2 replies on “મને ગમે છે – દિલીપ જોશી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.