નદી દોડતી રહી – પરાજિત ડાભી

.

રણની જ આસપાસ નદી દોડતી રહી

છોડી બધી ભીનાશ નદી દોડતી રહી.

 .

એની તરસનું માપ કદી નીકળે નહીં;

લઈ કાળઝાળ પ્યાસ નદી દોડતી રહી.

 .

પાલવને ઝાલવાનાં પ્રયત્નો ફળ્યા નહીં,

કાંઠા થયા ઉદાસ નદી દોડતી રહી.

 .

જંપીને એક પળમાં નથી બેસતી કદી,

જળમાં કરી પ્રવાસ નદી દોડતી રહી.

 .

તળિયાનો સળવળાટ બની પૂર ત્રાટકે,

વેરી ઘણો વિનાશ નદી દોડતી રહી.

 .

( પરાજિત ડાભી )

Share this

2 replies on “નદી દોડતી રહી – પરાજિત ડાભી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.