રિક્તતા – હનિફ સાહિલ

.

રિક્તતા સાંજ ને સહરની છે

યાદ વેરાન સૂના ઘરની છે

 .

ઢળતા પડછાયા સારા લાગે છે

ને ઋતુ ગમતી પાનખરની છે

 .

ઝીણી ઝરમરા સી યાદ વરસે છે

લાગણી લીલી આ પ્રહરની છે

 .

કૈફ આ જામની સૂરાનો નથી

મેં જે પીધી છે એ અધરની છે

 .

કોઈ ઘરથી કશું મળે ન મળે

આ ફકીરી તો દરબદરની છે

 .

શૈર કહેવાય તો આંખો મીંચુ

એ જ ઈચ્છા આ સુખનવરની છે

 .

રાત પણ થઈ જશે પસાર હનીફ

રાતનું શું ? એ રાતભરની છે

 .

( હનિફ સાહિલ )

Share this

2 replies on “રિક્તતા – હનિફ સાહિલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.