સહેલું નથી – મધુમતી મહેતા

.

સૂર્ય લઈ અંધારું કંઈ સંતાડવું સહેલું નથી

સૂર્ય થઈ અંધારું છે એ માનવું સહેલું નથી

 .

મુગ્ધ છું હું વાંસળી પર રૂપ પર કુરબાન છું

તે છતાં તારી નજરમાં આવવું સહેલું નથી

 .

તું ભલેને આપવા તત્પર બનીને ત્યાં ઊભો

હાથ જોડી તારી પાસે માગવું સહેલું નથી

 .

એક સમજણ છે જરૂરી ચાલતા રહેવા વિશે

છાંયડો રસ્તે ન હો તો થોભવું સહેલું નથી

 .

એમને ગમતું વગાડો લોક ભેગા થઈ જશે

જે ગમે અમને સદા સંભળાવવું સહેલું નથી

 .

એક ખુરશી છે જે સન્માનિત કરે સહુને અહીં

ખુદના પડછાયાથી મોટા લાગવું સહેલું નથી

 .

જિંદગીના અંતમાં મહેતાને આવી છે સમજ

કંઈક એવું પણ તૂટે જે સાંધવું સહેલું નથી

 .

( મધુમતી મહેતા )

Share this

4 replies on “સહેલું નથી – મધુમતી મહેતા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.