સાબિત થાય – સંજુ વાળા

.

તપી તૂટી તણાઈ સોનું સાબિત થાય

બધી સ્થિતિ વટાવી હોવું સાબિત થાય

 .

જરા ઓગળતા ઓળખ મ્હોરું સાબિત થાય

ને મ્હોરાં એકઠાં થઈ ટોળું સાબિત થાય

 .

તણખલા જેવડું એક તથ્ય પણ ક્યારેક

ઘરોબો કેળવી મસમોટું સાબિત થાય

 .

કદી કાપડનો અમથો ટુકડો ધારે-

-થવા વરણાગી તો, ઘરચોળું સાબિત થાય !

 .

સુરીલું વાગવાની કામના લઈને –

હું નમણી ફૂંક મારું, પોલું સાબિત થાય !

 .

હજારો વાહ-વાહ કહી’ને ગયાં, ને તું-

રહીને ચૂપ રસનું ધોયું સાબિત થાય !

 .

એને પત્રબોમ્બની ક્યાં જાણ છે સ્હેજે ?

કબૂતર ભોળું છે, ને ભોળું સાબિત થાય !

 .

પૂરા પૂર્ણત્વને પામી જવા કરતાં-

ભલેને એય અરધું-પોણું સાબિત થાય !

 .

( સંજુ વાળા )

Share this

6 replies on “સાબિત થાય – સંજુ વાળા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.